Adresses des entreprises Marocaines

1  2  3  4  5  7  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  


Entreprise obima

Adresse : derb Koréa , rue 27 n° 21 et 23 par bd ElFida,


Ville : Casablanca


Téléphone : 0522 81 67 06


Fax : 0522 85 32 50


Code postal : 20550


Activité :


Déscription :


La fiche de l'entreprise obima a eu 1285 visites.
obima est une entreprise marocaine domicilié dans la ville de Casablanca

Entreprises de la męme ville


Confection Asmaatex

80, rue Abou Waqt Khalaf -ex Forest


C.m.a.r.e.p

bd Ba Hmad , angle r.Sijilmassa 2°ét


Télam

105, bd Moulay Youssef


Globways International Travel Agency

16, avenue Moulay Hassan 1er , Résid Sorour.


Cubamar S.a.r.l

241, bd Yacoub El Mansour (Beauséjour


Alvem s.a.

rue Bab El Mansour -ex Lapize , espace porte d'Anfa, 4°ét.


B.a.c.b

rue Bab El Mansour -ex Lapize , espce pte d'Anfa, im. 29, 1°ét. appt.3.


Italgraph s.a.

12, bd Mohamed Abdou , q.palmier


obima - résultat depuis le web

-Pozdrav ljudi, pisao sam odavno i o svom problemu sa potencijom, naime hteo bih da kazem da sam probao sve i svasta i da te pilule itd daju samo trenutno dejstvo.

-Evropska unija propisala usvajanjem Akcionog plana 1999. godina i standard za usagla?avanje propisa na nivou teritorije Evropske unije. Namenjen je zameni postoje?ih standarda na teritoriji unije.

-Odnos obima struka i kukova. Odnos obima struka i kukova se dobija tako ?to se podeli obim strukova u cm, sa obimom kukova u cm. Gojaznost kod mu?karaca postoji ako je ovaj odnos ve?i od 90, a kod ?ena ve?i od 85.

-tepih servis star clean je osnovan 2009 godine prvenstveno s ciljem da primaocima usluga ponudi sto kvalitetniji i profesionalniji pristup za pranje tepiha.

-Cene su bez ?tofa. ?tof birate sami i njegova cena zavisi od kvaliteta i klase materijala. Cene navedene u tabeli su okvirne i variraju u zavisnosti od vrste name?taja i obima radova.

-Vanjsko trgovinski robni bilans u hiljadama KM-6.218.909: I-X , 2018. Stopa promjene indeksa obima industrijske proizvodnje: 2,3 %: X-18 / X-17

-Ma?inska radionica Tupanjac - me?uredni kultivatori - ?parta?i, lake, polute?ke i te?ke drlja?e, podriva?i.

-Nadzor i upravljanje mikroklimatom predstavlja zna?ajan segment upravljanja koji prati vi?e parametara: temperaturu, relativnu vla?nost i strujanje vazduha, ?tetne gasove, pra?inu i re?im osvetljavanja (sa oznakom alarmiranja) i njihov uticaj na elemente fizi?kog obima i tro?kova pro izvodnje jaja.

-ZAKON O RADU: Puno radno vreme iznosi 40 ?asova nedeljno, ako ovim zakonom nije druk?ije odre?eno. Na zahtev poslodavca, zaposleni je du?an da radi du?e od punog radnog vremena u slu?aju vi?e sile, iznenadnog pove?anja obima posla i u drugim slu?ajevima kada je neophodno da se u odre?enom roku zavr?i posao koji nije planiran

-ZASIJANE POVR?INE U JESENJOJ I PROLJETNOJ SJETVI U FEDERACIJI BiH, 2017/2018 /KONA?NI PODACI/ 03/12/2018: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu?a?a - Osiguranje imovine Zavoda

Publicité